Wednesday, November 5, 2014

"บ้านเต้าหยิน" ได้รับเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยดีเด่น 55 ศูนย์ โดยแยกเป็น 2 ประเภท จากงานพิธีไหว้ครูประจำปี 2556 ณ อาคารสนามกีฬา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

No comments:

Post a Comment